Joonas Hänninen Elinvoimaisuus, koulutusmahdollisuudet, palvelut, laadukas elämä, asumisen viihtyvyys, kaupungin imago sekä identiteetti ovat aiheita, joita strategiatyössä on käsitelty

Varkauden kaupunki päivittää parhaillaan voimassa olevaa Asukkaiden Warkaus -kaupunkistrategiaa. Työ aloitettiin jo syksyllä uuden valtuuston aloittaessa, jolloin tarkastelussa oli erityisesti kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouteen liittyvät näkymät.

Työskentelyn tuloksena valtuustoryhmät hyväksyivät yhteisen linjapaperin marraskuussa, joka asetti keskeiset talouden tavoitteet myös vuoden 2022 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2024. Joulukuussa strategiatyö siirtyi toiseen vaiheeseen, jossa talouden reunaehdot huomioiden laaditaan toiminnan keskeiset linjaukset valtuustokaudelle.

Tavoitteenamme on laatia realistinen, käytännönläheinen ja toteutettavissa oleva suunnitelma tuleville vuosille. Strategiatyön on määrä valmistua kevään aikana siten, että valtuusto voi sen kesäkuussa hyväksyä.

Isoja muutoksia on meneillään ja kaupungin on näihin reagoitava. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus vuoden 2023 alusta tulee muokkaamaan kaupungin toimintaympäristöä sekä taloudellista liikkumatilaa. Tämän lisäksi myös paikallisyhteisön ja elinkeinoelämän tarpeet muuttuvat ja kehittyvät alati. Myös tähän tarpeeseen on kaupungin kyettävä vastaamaan tehokkaasti.

Varkaudessa on tällä hetkellä erittäin vahva vaihe, josta osoituksena ovat muun muassa viime vuoden aikana julkistetut lukuisat elinkeinoelämän investointihankkeet. Vahva kasvu luo kysyntää ja myös osaajapula on realismia monella alalla.

Kaupungin elinvoimaisuus, koulutusmahdollisuudet, palvelut, laadukas elämä, asumisen viihtyvyys, kaupungin imago sekä identiteetti ovat muun muassa aiheita, joita strategiatyön aikana on käsitelty. Strategiatyöskentely kaupunginhallituksen asettamissa ryhmissä on ollut idearikasta ja hyvähenkistä. Ryhmätyöskentelyn lisäksi strategian päivittämisessä on haluttu luoda mahdollisuus myös asukkaiden, järjestöjen sekä elinkeinoelämän vaikuttamiselle.

Joulu-tammikuussa toteutettu kuntalaiskysely tuotti lähes 200 ja joulukuinen yleisötilaisuus noin 125 erinomaista palautetta ja ideaa strategian sisältöihin. Usko Varkauden tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin on vahva niin työryhmien kuin kuntalaistenkin ajatuksissa!

Kuntalaiskyselyaineisto esitellään helmikuun alussa järjestettävän valtuustoseminaarin keskeisenä aineistona ja aineiston ideat viedään työryhmien arvioitaviksi. Kevään mittaan järjestetään myös koronatilanteen mahdollistaessa toinen kuntalaistilaisuus, jossa valmisteltua strategia-aineistoa esitellään yleisölle ja siihen voi edelleen antaa palautetta.

Kannustan kaikkia kuntalaisia tai muutoin Varkauden omakseen kokevia osallistumaan strategian kuntalaiskyselyihin ja vaikuttamaan tällä tavalla kaupungin tulevaan toimintaan ja painotuksiin!

Toinen tärkeä vaikuttamispaikka ovat aluevaalit. Ennakkoäänestys oli vilkasta, mutta parantamisen varaa äänestysaktiivisuudessa vielä on. Onneksi huominen varsinainen vaalipäivä antaa mahdollisuuden äänestysaktiivisuuden nostamiselle. Hyvinvointialueet tarkastelevat jatkossa palveluita koko alueen näkökulmasta.

Olisi kuitenkin suotavaa, että järjestämisalueen eri puolilta löytyisi myös paikallistuntemusta, eikä minkään alueen ääni jäisi kokonaan kuulumatta päätöksenteossa. Käyttäkäämme kaikki äänioikeutemme myös näissä vaaleissa!

Vaikuttamalla, osallistumalla ja yhdessä tekemällä meillä on mahdollisuus rakentaa Varkaudesta yhä parempi paikka asua, elää ja yrittää!

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginjohtaja.