Ikäihmiset pitää saada uurnille aluevaaleissa

Tammikuussa 2022 pidettävät aluevaltuustovaalit ovat tärkeitä ikäihmisten kannalta, koska sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. On tinkimättömästi huolehdittava siitä, että ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja että ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia.

Toimivat lähipalvelut on taattava ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Ikääntyneillä on erittäin merkittävää rooli tulevilla hyvinvointialueilla ja kunnissa. Heidät on nähtävä aktiivisina toimijoina, kokemusosaajina sekä voimavarana pelkän kuluerän sijaan.

Digitalisaation edistäminen ei saa johtaa kansalaisten syrjimiseen. Kaikissa olosuhteissa on turvattava palvelut myös niille, joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön. Hyvinvointialueilla on kaikissa toiminnoissa huomioitava, että digitalisaatio ei vielä tavoita kaikkia.

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus päättää lakisääteisten asiakasmaksujen ylärajoja halvempien maksujen perimisestä. Tätä mahdollisuutta asiakasmaksujen kohtuullistamiseen tai perimättä jättämiseen tulee alueilla myös käyttää.

Kotihoidon palveluiden turvin tulee taata ikääntyneelle hänen yksilöllistä tarvettaan vastaavat, riittävät ja laadukkaat palvelut sekä ihmisarvoinen ja mielekäs arki. Mikäli ikääntynyt ei selviydy kotihoidon palveluiden turvin, tulee hoito arvioida viivytyksettä. Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon mahdollisuus tulee turvata niitä tarvitseville.

Vanhusneuvostolla on oltava todellista vaikutusvaltaa. Sen on voitava vaikuttaa ikääntyneen väestön kannalta keskeisissä asioissa suunnittelusta seurantaan. Vanhusneuvostolla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuustoissa. Vanhusneuvostojen kokoonpanosta on sovittava eläkkeensaaja-järjestöjen kanssa. Ikääntyneitä tulee kuulla aidosti ja yhdenvertaisesti.

Vanhusasiamiehen virka on perustettava jokaiselle hyvinvointialueelle. Vanhusasiamiesten tehtävänä on alueen ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden sekä palvelujen saatavuuden seuranta ja laadun valvonta. Lisäksi vanhusasiamies vastaa ikääntyneen väestön neuvonnasta ja palvelujen hakemisen ohjauksesta sekä vuosittaisesta raportoinnista.

Hyvinvointialueen on kaikissa toiminnoissaan ja niiden kehittämisessä huomioitava ikääntyneen väestönsä aito mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piiri ry