Svenska Skolan i Varkaus opetuksen lakkauttaminen johti tilanteeseen, jossa ruotsinkielistä perusopetusta on ollut mahdollista jatkaa Hemskolan-kotikoulumallilla

Kun ruotsinkielinen koulu lakkautettiin, kotikoulusta on noussut vaihtoehdoksi. Merja Männikkö

Jaakko Ikonen

Tämä on avoin kirje Varkauden kaupungin sivistysjohtajalle Timo Tuunaiselle.

Kysymys koskee lastemme perusopetuslain tarkoittaman oppivelvollisen edistymisen arviointia ja sen järjestämistä. Perusopetuslaissa (21.8.1998/628, 26 pykälän 3 momentissa) säädetään siitä tapauksesta, jos oppivelvollinen ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Kysyin sivistysjohtajalta syksyllä 2019 ensimmäisen kerran lapsemme oppimisen edistymisen valvomisesta saamatta asiaan vastausta.

Uudistin kysymykseni sivistysjohtajalle Varkauden kaupunginvaltuuston tammikuun 2020 kokouksessa kaupunginvaltuutetun ominaisuudessa, jolloin sivistysjohtaja lupasi valtuuston edessä antaa kysymääni asiaan oppivelvollisen edistymisen valvonnan järjestämistä koskevan vastauksen tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Tätä luvattua vastausta ei ole sivistysjohtaja syystä tai toisesta saanut kysyjälle toimitettua vielä 10.3.2020 mennessä.

Koska perusopetus on lakisääteistä toimintaa, jota lasten asuinkunnan tulee oppivelvollisen edistymisen turvaamiseksi valvoa myös niissä tapauksissa, joissa lapset eivät osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen, uudistan täten kysymykseni sivistysjohtaja Timo Tuunaiselle avoimen kirjeen muodossa toivoen siihen julkista vastausta Warkauden Lehden välityksellä.

Warkauden Lehden lukijoiden, erityisesti perusopetusiässä olevien lasten vanhempien, huoltajien on hyvä myös tietää, että lasten perusopetusta on mahdollista järjestää myös muutoin kuin asuinkunnan osoittamissa kouluissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi Hemskolan eli kotikoulumalli.

Svenska Skolan i Varkaus perusopetuksen lakkauttaminen johti tilanteeseen, jossa perusopetuksen antamisen jatkamista ruotsinkielisenä on ollut mahdollista jatkaa Hemskolan – kotikoulumallilla.

Kotikoulumalli voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi hakea edullisia ratkaisuja koulujen sisäilmaongelmista kärsiville lapsille tai vaikkapa koulukiusaamistapauksista kärsiville tai suuria luokkakokoja pienimuotoisempaa tai yksilöllisempää opetusta tarvitseville.

Keskustelu